Obie strony obowiązuje poniższy regulamin, chyba że podpisana umowa stanowi inaczej.

Postanowienia ogólne

Definicje

 1. Przyjmujący - Dery.pl Studio Internetowe
 2. Zamawiający - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.

Świadczenie usług wykonania stron internetowych

§ 1

Po uzgodnieniu szczegółów zlecenia i podpisaniu umowy Zamawiający wpłaca Przyjmującemu zadatek w wysokości 20% całości zlecenia, lecz nie mniej niż 500zł netto.

§ 2

Przyjmujący przedstawi Zamawiającemu projekt strony internetowej w terminie do 14* dni roboczych od dnia zawarcia umowy i otrzymania zaliczki.
Projekt witryny internetowej zawiera oprawę graficzną oraz opracowany system nawigacji.

§ 3

 1. Przyjmujący wykona jeden projekt strony internetowej
 2. Zamawiający ma prawo do jednej* głównej korekty w wybranym projekcie i dwóch* korekt drobnych
 3. Przyjmujący wykona serwis internetowy na podstawie zatwierdzonego projektu w terminie do 14* dni roboczych od daty:
 • ostatecznego zaakceptowania projektu przez Zamawiającego,
 • otrzymania wszystkich materiałów potrzebnych do realizacji zlecenia

§ 4

Zamawiający ma 3 dni robocze na odbiór strony internetowej. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi uwag dotyczących wykonania i funkcjonowania przyjmuje się, że stronę internetową zaakceptował i odebrał.

§ 5

W przypadku stwierdzenia wadliwości strony internetowej w okresie pierwszych trzech miesięcy od dnia jej  rozliczenia Przyjmujący zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia usterek w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.

§ 6

Za wykonanie przedmiotu umowy Przyjmujący otrzyma wynagrodzenie zgodnie z ustaleniami.

Pozostała część wynagrodzenia zostanie przekazana na konto bankowe Przyjmującego:
MBank  Nr konta: 10 1140 2017 0000 4202 0312 2124

w terminie do 7 dni od daty odbioru strony internetowej.

§ 7

 1. Tworzona strona internetowa chroniona jest prawem autorskim.
 2. Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie do strony internetowej wykonanej przez Przyjmującego.

§ 8

Wszelkie wyceny ustalane są w kwotach netto, w ostatecznym rozliczeniu do tej ceny doliczany jest podatek VAT 0%.

Wszelkie wyceny przygotowane przez Studio Dery.pl ważne są przez 14 dni, po tym czasie przygotowana oferta może być nieaktualna.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2011 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

 

* - chyba że podpisana umowa mówi inaczej